Защита на личните данни

Информация за нас

„Мегас Бийч“ ООД (нарично по-долу за краткост на места „Администратор“), е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 202564553, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, район р-н Студентски, Йордан Йосифов No 8Б, ет. 2, офис 7; e-mail: megasood@abv.bg

„Мегас Бийч“ ООД извършва хотелиерска дейност на територията на Република България.

Ние от „Мегас Бийч“ ООД, като отговорен администратор на лични данни и винаги следващ законовите изисквания, сме предприели всички мерки да покриваме изискванията и законовите разпоредби на Европейския Регламент за защита на личните данни на физическите лица с цел да бъде гарантирана защитата на Вашите лични данни.

Информация за контакти в „Мегас Бийч“ ООД, относно опазване на личните данни на нашите клиенти

Наименование: „Мегас Бийч“ ООД

Седалище и адрес на управление гр. София 1700, район р-н Студентски, Йордан Йосифов No 8Б, ет. 2, офис 7

e-mail: megasood@abv.bg

Отговорник по защита на личните данни:

Светла Йорданова Бончева-Андреева

Контакти с Отговорника по защита на личните данни:

Ел. поща: megasood@abv.bg

Тел: : +359 886 86 19 37

Работа с лични данни

„Мегас Бийч“ ООД обработва лични данни с цел да предостави по-качествени и по-разнообразни туристически услуги. Ние непрекъснато се стремим да подобрим обслужването си.

Сигурността на данните, които сте ни поверили, е много важна за нас. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация, за което сме разработили редица политики, правила, процедури и образци. Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Наясно сме, че обработването на данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.

Личните данни, които събираме и обработваме от вас. Какви данни обработваме:

При всяко взаимодействие с нас (напр. запазване на стая през сайта ни, или по телефона или чрез посредник/туроператор/агент или на рецепция), ние може да събираме и обработваме личните данни, които ни предоставяте.

Когато запазвате стая при нас, Личните данни, които събираме включват:

 • Избрания от Вас хотел
 • Избраните от Вас дати
 • Брой стаи в резервацията
 • Брой хора в резервацията (възрастни и деца)
 • Информация за пристигане и престой
 • Възраст (опционно)
 • Допълнителни пакети, ако има избрани такива
 • Вашите три имена
 • ЕГН или дата на раждане за чужденци
 • Номер на лична карта/паспорт, дата на издаване и валидност
 • Вашият адрес, включително град и държава
 • Вашият имейл адрес, телефонен номер и
 • Данни за вашата кредитна карта

Ние използваме тези лични данни, за да управляваме Вашата резервация и за да установим и изпълним предлаганите от нас услуги. Това включва проверка на Вашата самоличност, приемане на депозит и/или информация за плащане, изпращане на информация за престоя, маркетинг комуникация.

Ние приемаме защитата на Личните ви данни много сериозно, в следствие на което спазваме принципа за събиране и обработване на минимално необходимата информация.

Източник:

– от субекта на данни;

– от Администратор на лични данни въз основа на Споразумение за обработване на лични данни.

Основания за обработване на лични данни

Ние обработваме личните ви данни на едно от някое от посочените основния:

– Обработването на вашите данни е необходимо за предоставяне на услуги по резревация и настаняване в оперирания от „Мегас Бийч“ ООД хотел. Ние може да обработваме още личните ви данни във връзка с изпълнение на договор/сделка с вас или с лице, представлявано от вас или намерението ни да сключим такъв договор или въз основа на договор с вашия администратор на лични данни;

– Предоставено от Вас съгласие за обработване на личните ви данни. В случаите, когато такова съгласие е необходимо за обработка личните Ви данни и Вие вземете информирано решение да не го предоставите, “Мегас Бийч“ ООД може да не бъде в състояние да предостави съответния продукт, за който съгласието е било необходимо.

– По силата на закона и в изпълнение на законови задължения;

Правното основание на извършваното от Администратора обработване на данни включва обработването на само такава информация, събирането на която отговаря на изискванията на Регламента на ЕС за обработване личните данни на физическите лица и е необходимо за изпълнение на нашите договорни задължения, законовите ни задължения, защита сигурността на нашите служители, гости и др., както и за изпълнение на легитимния ни интерес, и когато е необходимо – вследствие на предоставено изрично съгласие от субекта на данни.

Конкретното правно основание за обработване на вашите лични данни зависи от целта за която информацията е била предоставена или събрана.

 • Проучвания:Участието в проучвания е доброволно – ние обработваме информацията събрана от проучванията на основание предоставено ваше съгласие за това;

 

 • Лични данни предоставени при настаняване:
  • Когато правите резервация и отсядате в нашия хотел, ние обработваме ваши лични данни, които включват: имена, адрес, информация за връзка, заедно с информация за вашия престой (дата на пристигане и напускане и час, данни за превозни средства, когато използвате паркинга на хотела и информация относно другите пътуващи и почиващи с вас) въз основа на нашите договорни отношения с вас. Ние също така обработваме тази информация и с оглед на нашия законен и делови интерес, включително маркетинг, подобряване на услугите които предоставяме, администриране на дейността ни и др.
  • Ние може да събираме и конкретна допълнителна информация при вашата регистрация в хотела (напр. данни от лична карта или паспортна информация), което е необходимо за изпълнение на нашите законови задължения.

 

 • Социални медии:Участието в организирани от Администратора дейности и събития в социални мрежи е доброволно. Ние обработваме предоставената ни информация от участието ви в организираните от нас сбития в социалните мрежи на основание предоставено от вас изрично съгласие и във връзка с нашия законен и делови интерес, включително за маркетинг и подобряване на предлаганите от нас услуги.

 

 • Директен маркетинг: Ние използваме предоставената от вас информация за да ви изпращаме маркетингови предложения и нашия електронен бюлетин на основание на вашето изрично съгласие за това. Вие можете да оттеглите вашето съгласие за директен маркетинг по всяко време, като се свържете с нас на megasood@abv.bg Или чрез избиране на бутона „отписване“ в маркетинг съобщението.  

 

Посредническа дейност: Ние може да събираме лични данни на основание  Споразумение с Администратор за обработване на лични данни за целите посочени в споразумението.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

– запазване на стаи, резервации, хотелско настаняване, хотелски и туристически услуги;

поредническа дейност;

– осъществяване легитимните интереси на Администратора;

– установяване на самоличността на клиента и представителя на клиента;

– управление и изпълнение на заявки и оферти за предоставяне на услугите, предлагани от Администратора;

– Изпълнение на сключени от „Мегас Бийч“ ООД договори и сделки;

– изготвяне на предложения за сключване на договор, оферти;

– изготвяне и изпращане на фактури, осчетоводяване;

– за изпълнение по сключени Споразумения за обработване на лични данни;

– За изпълнение на нормативни задължения (по Закона за защита на потребителите, за предоставяне на информация на предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни, за изпълнение на задължения по Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство, предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд);

Обработване на лични данни на основание съгласие на субекта

Понякога ние обработваме личните Ви данни, само след получаване на предварителното Ви писмено съгласие (в случаите, когато няма договорно отношение между нас или не обработваме данни по силата на закон). Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени тук. Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас, може да обработваме личните ви данни за целите, за които сте ги предоставили. Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения на „Мегас Бийч“ ООД. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, „Мегас Бийч“ ООД няма да използва личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. За да оттеглите даденото съгласие, е необходимо само да използвате данните за контакт на Отговорника по защита на личните данни.

Следните организации/лица ще получат личните ви данни:

Ние предоставяме лични данни на трети лица, като основната ни цел е да предоставяме качествени услуги, които да покриват вашите очаквания. Не предоставяме лични данни на трети лица, преди да сме се уверили, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на данните.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели:

– на физически лица, за които се отнасят данните;

– на Обработващ лични данни по силата на подписано споразумение за това;

– на лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на дружеството и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническа поддръжка и др.;

– на служителите на администратора във връзка с изпълнение на услугата, за която са предоставени данните;

– на органи, институции и лица, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство;

– на банки за обслужване на плащанията;

– на лица, предоставящи счетоводни услуги във връзка с осчетоводяване дейността на организацията по силата на сключено споразумение за обработване на данни;

Период на съхраняване на данните

Ние съхраняваме личните Ви данни само за ограничен период от време, който ни е необходим да изпълним целите на обработването, за които данните са били събрани – обичайно за времето на договорните ни отношения и за определен период след това съгласно изискванията на закона или разрешен от закона (напр. до изтичане на давностния срок за предявяване на искове и претенции). След този период, личните Ви данни ще бъдат унищожени. Ако обработваме Ваши лични данни, основано на дадено изрично съгласие от Вас за това, ще съхраняваме личните Ви данни за ограничен период от време, колкото е нужно за изпълнение на конкретните цели, посочени в декларацията за съгласие.

Нашата политика за съхранение почива на принципа за ограничаване на периода за съхранение и законовите изисквания за това.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

– имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „Мегас Бийч” ООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;

– имате право да поискате от „Мегас Бийч” ООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

– имате право да поискате от „Мегас Бийч” ООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

– имате право да поискате от „Мегас Бийч” ООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглил своето съгласие (в случаите, когато личните Ви данни се обработват въз основа на предоставено от Вас съгласие за това);
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

– Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Когато искането е неоснователно.

– имате право да поискате от „Мегас Бийч” ООД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

– имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;

– имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);

– имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;

– имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

– при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящото уведомление за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

„Мегас Бийч” ООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Регламента на ЕС за защита на личните данни. Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.

Ние се стремим да поддържаме подходящите стандарти на сигурност и прилагаме редица технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни в съответствие с текущото ниво на технологичните възможности, особено по отношение на защитата на данните срещу загуба, фалшифициране или неоторизиран достъп от трети лица.

До колкото трети страни (външни доставчици) обработват лични данни за нас, ние следим за пълното съответствие на дейността им с изискванията на Регламента за защита на личните данни. Външните доставчици на услуги подлежат на строг контрол от нашия Отговорник по защита на данните относно съответствието им с приложимите регулации.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп като:

– защита на информацията с парола;

– автоматично заключване на бездействащи работни станции в мрежата;

– антивирусен софтуер и защитни стени;

– защитата на преносими устройства, които напускат помещенията на  организацията, като лаптопи или други и ограничаването им;

– блокирането на зловреден софтуер чрез технологични средства;

– правила за електронни таблици и други източници на данни, които се попълват чрез експортиране на данни за връзка с клиентите и профили за поща;

– правила за достъп до хартиения носител с лични данни, заключване на оригиналните документи в шкаф, контролиран достъп до помещенията и архива, унищожаване на копията след използването им.

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

„Мегас Бийч” ООД по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва. В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

– Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни.

– Данни за контакт на Отговорника по защита на данните;

– Целите на обработването;

– Правното основание за обработката;

– Съответните категории лични данни, които се обработват;

– Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;

– Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;

– Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;

– Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;

– Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;

– Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;

– Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.

– Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.

– Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да намерите на страницата на Администратора или в централния му офис или да отправите искане на посочените контактни данни на „Мегас Бийч” ООД, или директно на посочените контактни данни на Отговорника по защита на данните по-горе.

Компетентни органи за защита на личните данни:

Комисия за защита на личните данни, София, 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел: +3592/91-53-518, E-Mail: kzld@cpdp.bg

Заявленията за упражняване на правата се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда за оформяне и подаване на електронен документ, предвиден в действащото законодателство. Заявлението следва да съдържа: а) име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице; б) описание на искането; в) предпочитана форма за комуникация и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679; г) подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция; д) при подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и съответното пълномощно.

Уведомление при нарушение сигурността на личните данни

Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за правата и свободите Ви, „Мегас Бийч” ООД Ви изпраща надлежно уведомление за нарушението на сигурността. Предприети са подходящи технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни, засегнати от нарушението на сигурността;